Skapa trädkontakt

29.04.2021

Träden är oss trogna på mer än ett vis och de vet sin uppgift när de tar beslutet att vara en del av Jordens natur. Precis som Stenfolket har sin livsuppgift har Trädfolket sitt uppdrag och står tålmodigt stadigt. Samtidigt är de en del av oss och vi är en del av dem, vilket visar sig om vi börjar granska på djupet. Vi andas in vad träden andas ut och de andas in vad vi andas ut. Deras livsringa har samma struktur som våra fingeravtryck och ett litet blads ådring följer vår hands struktur. Det finns så många tecken på att vi är sammanlänkade med att höra ihop och behöver varandra.

Träden är på mer än ett sätt vår livlina, vars innehav av livspulserande energi är främjande för oss. Det inkluderar även deras förmåga till att ge psykisk eller själslig läkning och healing. Med sin sanna närvaro och ödmjuka kärlek, alstras välmående för allt levande på Jorden. Genom hela trädets stam sjuder av livets flöde, som samskapats ur Universums källa. Högt upp där ovanför, finner trädet sin förbindelselänk via varje gren. Så ock utgör rötters samröre med där nedanifrån, likvärdig livsnervers kraft. De är klokskapen själv och då främst de äldre träden, med sin långa erfarenhet.

Varje träd har sin egen unika energi och bär på sin egen andes själ. De allra flesta träd och skogar besjälas av Dryaderna, vilka antingen lever i eller omkring ett träd. Precis som många andra av naturens väsen, värna de om träden och skogarna. Dryaderna är likhet med Trädnymf, av feminint naturväsen. Trädnymfen är skyddsgudinna över träden och skogarna, men det går att träffa på Nymfer i ex vattendrag eller bergen med. En Trädnymf kan visserligen uppnå hög levnadsålder, men har sin livslängd utifrån en skog eller ett träd. Så när en skog som Nymfen har sin sammanlänkning vid, kalavverkas så dör även hon. Vilket ej är en behaglig död för dem på något vis, när dess energin "frigörs". När trädet och dess andes själ blir åtskilda, blir lidandet enormt för dem båda.

På samma vis finns Enterna, som är ett trädväsen av mer manlig härkomst. När de vandrar runt hörs deras rötters dån lång väg och så även deras mumlande dialog med varandra. Har märkt att de kan leva i samklang med mycket gamla träd och är bra lärare till yngre förmågor. Även Enternas ande och själ kan dö, när deras vårdträd av någon orsak dör. Oftast sker detta inte alltid direkt, då de ibland har tid på sig att finna ett nytt vårdträd. Mycket är beroende på hur trädets liv avslutas och skulle de inte finna ett nytt vårdträd, försöker de inta en annan dimension.

Visserligen har inte alla träd sin egen unika själ, ex som enskilt uppdrivna och planterade träd eller vid plantage. Detta då de inte har den naturliga förbindelse som finns via modersträdet och ätteläggen i en skog. Även små buskar och mycket unga träd, kan ibland sakna ett inneboende trädväsen. Här kan en del av de trädväsen som erfar avverkning få möjlighet att bli inhysta. Emellertid finns en vilsenhet som gör att det inte alltid blir så, då exempelvis omfattningen av skadeåverkan kan ställa till det. Själva kan vi själva vara behjälpliga, med att antingen erbjuda trädets ande att inta plats i något planterat prydnadsträd i vår trädgård. Skulle vilsna trädandar påträffas vid ett kalhygge, så försök hjälpa dem att finna något ungträd eller plantage.

Att stå i nära kontakt med trädet, innebär att uppfatta dess andeväsen. I många fall bär de på en godmodighet som är fylld av den glädje och lycka de erfar. Vilket ger så mycket av oförklarlig tacksamhet och hjärtinnelig upprymdhet inom en själv. Samtidigt blir deras oro och sorg vid eller inför avverkning desto påtagligare med. Det går inte att värja sig, utan det går rakt in i ens eget hjärta över den smärta de bär på. Vid sena kvällar går det även att höra hur de suckar tungt och mumlande vandrar runt på ett nytt kalhygge. Diskuterande över "människans oförstånd och vad månde det bliva av denna svåra förlust och helgerån" Efter någon dag är allt öde tyst, som om inget liv längre finns där.

Har vid mer än ett tillfälle fått ta del av den samverkan som finns mellan alla träd och buskar. En unik kommunikation, som gör att alla i skogen vet vad som händer varje trädmedlem. Träden vet långt innan när avverkning ska ske och det vibrerar av stress och oro, i hela skogen av denna information. Det är inte det att träden inte är medvetna om sina olika livsuppgifter. Vad som inte ingår i deras livsuppfattning, är just hur människan går hårt åt dem och det utan känsla för trädets självt. Ofta frågar de sig hur människor kan missa den balans som tidigare rått mellan olika trädslag, eller med andra växter. Just hur insikterna över allt vad träden ger tycks gått förlorade, blir till förvirring för dem.

Att människan har kommit så långt ifrån sig själv eller känslan av samhörighet med naturen. De som är en del av oss, står där tålmodigt och skänker av sitt livselixir för allas högsta bästa. Både djur och människor har i alla tider sökt sig till träden, för att söka vila eller skugga. Djuren har säkerligen samma unika kontakt med dem, som de alltid haft. Även våra förfäder hade en helt annan kontakt med träden och naturen över lag, än vad vi har idag. De kunde förnimma den inre känslan av att stå nära en levande varelse. Ungefär som att uppfatta en annan människas beskaffenheter, eller speciella energi.

En kontakt som vi kan återskapa, om vi öppnar upp våra hjärtan för detta. Just att ha ett öppet sinne, samt ha tilliten till sin intuition underlättar. För trädets ande och själ, kan upptäckas via dess energi kring stammen. De utstrålar även en speciell och särdeles vacker "aura" ovanför trädkronan. Vilket går att upptäcka när vi tar oss ut i skogen, för att uppleva närvaron av dem. Viktigast att tänka på är att närma sig dem med respektfullt bemötande. Främst när vi vistas ödmjukt i naturen, underlättas kontakten och ökar känslan av samhörighet med dem.

Kom ihåg att vid möten med träden är det på deras villkor och därmed bör detta ske helt kravlöst. Uppehåll dig varsamt kring träden för att visa dem respekten, så underlättar det möjligheten att de visar sig med. På likvärdigt vis som vi visar dem vår respekt, har de alltid visat oss alla sin respekt. När du öppnar upp ditt hjärta för en närmre kontakt, kan du lättare höra deras budskap med. Deras villkorslöshet öppnar portar mot de andra dimensionernas världar. För när du visar din vördnad och omtänksamhet, kan du förmärka att något specifikt träd drar till sig din uppmärksamhet.

Kanske det skymtar till något i ögonvrån som om någon är vid trädet, eller endast att du känner dig iakttagen. Du kan uppfatta en speciell doft, eller hur det viskande susar från något enskilt träd. Då kan det vara trädet som bjuder in till samtal, så slut ögonen och var i andningen. Försök känna in om trädet är redo med att du kommer närmre och om den har något budskap åt dig. Fokusera inåt när du ber trädet om tillåtelse att samtala, eller att du kan lägga händerna på dess stam. Vi kan inte ta för givet att vi kan krama, eller sätta oss invid ett träd eftersom inte alla är redo för detta.

Får du klarsignal, vilket känns i kroppen kan du gå fram till och ex lägga händerna på stammen. Slut åter igen ögonen och fokusera inåt med hjälp av andningen, för att erfara den trygghet som trädet utstrålar. När du är nära och med uppmärksamheten riktad på att känna in trädet, sammanlänkas du med dess energi. Varje träd vibrerar i sin egen energifrekvens, vilket gör att du kan förnimma detta inom dig. Sammanlänkningen medför att dess livsenergi flödar från trädets rötter, genom jorden upp mot dig. Energin pulserar mot och genom dig, vidare upp mot trädets krona. Därefter fortsätter strömningarna ner i hela trädet mot rötterna och sen vidare till dig.

Ni blir ett av flödet som cirkulerar genom er båda, i ett vackert samspel. Så i tacksamhet ta emot dess kravlösa kärlek, när den ger av sin helande kraft. Hör den uråldriga visdom som den bär inom sig och gärna delar med sig av. För när du erfar att trädet accepterar dig som sin bundsförvant, skänker den dig av sin kraft och läker dig när du behöver det. Den känner och hör dina tankar eller känslor, precis som du kan få uppleva hur "ditt" träd mår. Minns att tacka ödmjukt när du lämnar trädet och hälsa på återseende, istället för att säga hej då.

Skulle det vara svårt att få till dig vilket träd som är ditt specifika träd, kanske du kan meditera över det ex i skogen. Sitt bekvämt och i stillhet på en plats som du känner dragning åt. Fråga inåt vilket träd, som vill ha kontakt med dig och försök lägga märke till de signaler som gives. Var även öppen för om det kan finnas något annat där i skogen, som söker din uppmärksamhet. Svaret kan komma med en bild eller insikt om att det kanske är ett speciellt sorts träd, såsom ex en ek, asp eller lönn. Kanske du upptäcker att du i dina drömmar får vid upprepande tillfällen, upp om ett speciellt träd. Det kan vara ett speciellt träd som står vid någon plats, du brukar vara i närheten av. Detta träd kan vara just den hjälp du behöver vid det tillfället, då den känner av ditt mående eller ha ett budskap till dig. Känn in dess andes själ och minns att träden är en del av vårt livselixir! Om inget annat lägg märke till hur väl du mår bra av att vistas i en "självsådd" skog. En skog som ännu så länge får stå orörd för människans intrång och avverkning...