Snöhjärtan

15.02.2017

Fann ett litet hjärta i snön idag, som precis missats av traktorns däck. Lite som en symbol för att om att vara trygg i sig själv, då det blir svårare att själv bli "överkörd". En signal om att ha en fast grund där tilliten ger stabilitet i tillvaron, men främst att leva utifrån hjärtat. Visst kan det vara svårare om livet är tungt och allt tycks flyta motströms. Det är då vi kan göra valet att försöka vara förankrad i hjärta med att var i ödmjukhet och kärlek. Visserligen är det ett val som görs, vilket kräver medveten handling och konkreta beslut. På så vis går det att lära sig att släppa på kontrollbehovet, som i sig är baserat på rädsla och istället förhålla sig mer kärleksfullt neutralt.

Samtidigt blir det en signal om att vara uppmärksam, för att lägga märke till den fina kärleksförklaring som naturen ger. Ett budskap om en villighet att öppna hjärtat vårt, även om det finns en risk att bli ifrågasatt eller oförutsägbara hinder. Känner själv en stor tacksamhet, som skänker glädje till själen när dessa tecken visar sig. Samtidigt går tankar till en önskan om att vi människor en dag ger samma vackra kärlek o vördnad tillbaka. För hur det än är tar vi den alltför mycket given, utifrån våra egna privata intressen. Förhoppningsvis når oss insikten innan allt är försent, för även här gäller säkerligen attraktionslagens "det du sänder ut, får du tillbaka". Dvs vilken typ av energi vi sänder ut via tankar kan leda till handlingar.

Just den uppmaning som lyder: "Ge akt på dina tankar- de blir dina ord....Ge akt på dina ord - de blir dina handlingar... Ge akt på dina handlingar - de blir dina vanor.... Ge akt på vanor- de blir till din karaktär... Ge akt på din karaktär -för den blir ditt öde.." En meningsfull text som visar på hur vi ofta lever vårt liv omedvetet i invanda livsmönster. Vilket återspeglar Buddhas uttalande med att våra tankar skapar vår verklighet. Med andra ord det vi tänker eller tror på blir vår tolkning av verkligheten, som i sin tur formar det som händer. Tar vi det ett steg längre kan vi upptäcka hur våra tidigare erfarenheter fortsätter styra oss genom tankar och känslor. Genom att detta responderar vi på det sker idag, utifrån de förväntningar vi har i kombination med vårt sinnelag mm.

Hjärnan formar oss mer än vad vi är medvetna om och som de vanedjur vi är följer vi oftast det vi lärt oss att tingen är. Sen finns den där rädslan för att bryta sig loss från det invanda, trots att vi önskar göra på ett helt annat vis. Må hända att vi följer de regler som anses vara de rätta utan att reflektera över vad de för med sig. Inte heller om de är vår egen sanning eller om de härstammar någon annans. Likaså "bombaderas vi dagligen med information om vad som betraktas som rätt och riktigt, som till sist normaliseras till att bli de regler som följs. Detta utan att vi i grunden granskar huruvida dessa skapats för ex allas bästa eller för att gynna ett speciellt ändamål på något vis. Möjligen tillåts andra styra våra val och mående genom att sätta regler som vi följer för att vi tror att andra vet bäst.

Så istället för att lyssna till hjärtats sanning, följer vi det som är invant tryggt. Trots att det i sig endast blir till att leva i en illusion, som andra byggt upp och medför att vi följer vad som sägs vara det rätta. Troligen gör vi så för att vi som sagt lärt oss att göra så och det blivit en vana, även om vi önskar få åstadkomma något annat för egen del. Det är svårt att erkänna för sig själv att vi bär på begränsande tankar, samt känslor som mynnar ut i inre konflikter. På något vis blir det som om vi sopar det under mattan och låter livet passera, utan att upptäcka de hjärtan som finns runt omkring oss. Framförallt handlar det nog mest om att vi bär på mycket rädslor för att prova det som känns ovant. Det som vi inte kan se vart det riktigt bär hän med oss, som då gör det svårt att bryta sig loss från det vi ser som trygghet.

Vi vill nog alla leva i fridsam harmoni och med balans i vårt liv. Att då leva från sitt hjärta är en styrka och då främst i att lyssna på vad det har att säga. Det blir att försöka leva bortanför hjärnans styrande kontrollbehov, för tillgångne till större frihet. Vara i hjärtat handlar bla om på vad och hur vi riktar vår energi, genom att lägga fokus på det som är av vikt för oss. Emellertid kan det leda till att vissa saker behöver förändras och t o m släppa taget om. När vi ser möjligheterna i de utmaningar vi får, lär vi lättare känna oss själva i hur mycket vi egentligen klarar av. Att ha tillit till att det som sker när vi tar beslutet att leva från vår egen sanning genom att ex ta ansvar för vårt eget mående. Ja, även för vår egen skull ta ansvar för våra tankar och vilka handlingar de för med sig, med att vara mer närvarande i ögonblicket.

Då ökar medvetenhet om vad vi tänker och av vilken anledning vi tänker som vi gör och säger till oss själva. Precis på samma vis kan vi upptäcka hur känslor påverkar våra kroppar, samt varifrån dessa känslor härstammar ifrån och får oss att må därefter. Vilket medför att vi också lägger märke till hur vi agerar och av vilken anledning vi gör som vi gör. Dvs allt för ofta handlar det just om gamla invanda mönster som vi tror skapar en trygghet. Istället är det vad hjärnan avser utifrån sin agenda, men som i själva verket kan bromsa oss från att vara den vi önskar vara eller utföra det vi önskar utföra. Så när vi uppmärksammar hur vi är mot oss själva, märker vi strax hur vi är mot andra i hur vi förmedlar oss till dem. Om hur mycket vi kanske ger av oss själva och drar oss bort från den vi är. Hur vi då blir vilse och får en ensamhetskänsla oavsett om vi har andra omkring oss, pga att vi inte är i hjärtat.

På samma vis får vi insikter om hur vi uppfattar, gör mot eller är mot alla typer av djur och naturen. Allt utifrån om vi följer gamla mönster eller det andra anser är riktigt. När vi så börjar se de hjärtan som finns omkring oss, blir det till en uppmaning att leva mer medvetet. En förändring sker och vi upplever oss själva, samt världen i ett nytt ljus. Vi ger oss själva den omtanke som vi ger andra, när vi gör valet att lägga fokus på det goda i livet och att göra gott. I detta börjar vi agera på ett sådant vis att det gynnar oss själva, andra , djuren och naturen på ett mer ödmjukt vis. På så vis lever vi genom kärleken till allt och alla där energin alstras Jordens bästa... för allas överlevnads skull.