Vepans Mönster

04.03.2018

En härlig dag i gemenskap, med fantastiska möjligheter och inspiration. Att sen ha plockat ihop en del av min keramik och tagit med mig till butiken Yggdrasil, känns fint. Tankarna tog som alltid fart under tiden som en del av mina alster fick platser på bordet. Vepans vackra chakramönster och med dess färger, gör mig först och främst väldigt glad. Att sen ha intresse över vårt mående på alla plan, samt vara lärare i Vedic Art ger en extra känsla för vepans innebörd. Chakra som är sanskrit och vars innebörd är livsenergihjulet och är kopplat till både vår fysiska och andliga natur. Där färgerna är kopplade till våra chakran och symboler för olika egenskaper och aspekter i ens liv.

Vid rotchakrat återkopplas till vår grundtrygghet, välbefinnande och stabilitet via bl a kärnrelationer, hemmet, yrke och ekonomi. Vår "jordiska identitet" genom den fysiska kroppen och precis som röd färgen är även en brun nyans sammankopplad till rotchakrat. Den kan även ses som en symbol för Jordens trygghet, kraft och gåvor, eftersom vi gärna "jordar" oss för rening och beskydd. Vi står lättare stadigt på jorden genom att se till våra framgångar, istället för att tillåta de missarna som vi gör bli hinder i livet. Ja, att i möjligaste mån försöka resonera realistiskt med oss själva i alla skeenden.

Navelchakrat vibrerar i orange nyans förknippat med personliga "tillhörigheter" såsom ex glädje, passion, konstnärlighet, spontanitet, kreativitet, ambition, moral, sexualitet och dess identitet, samt relationer och partnerskap. Där kreativiteten blir till en ambition och instinkt i att överleva och hantera livets mysterium. Genom att arbeta på att känna äkta egenvärde, minskar vårt behov av yttre bekräftelse.

Den gula färgens placering vid solarplexus vittnar om livsenergins centrum och viljestyrkan i att bl a klara sig själv och kunna hantera risker genom en inre trygghet, såsom genom självsjälvkänslan och den personliga inre kraften. Att inspireras och inspirera i att kunna skapa ett harmoniskt tillfredställande tillvaro. Så med tron på och tillit till sig själv, ger det en möjlighet till nära kontakt med sina känslor och ökad självrespekt.

Emotionellt välbefinnandets centrum är samstämt med en vibration av grönt placerat mitt i bröstet. Varav detta energicentrum rör vår andliga anatomi och är sammanlänkad med hjärtas röst. En rosa nyans alstras från det fjärde chakrat med, som förmedlar budskap om att kunna älska villkorslöst och se hoppfullt på livet självt. Precis som harmoni, balans, vänlighet, kärlek, förlåtelse och medlidandets känsla. Vilket får oss att förnimma den egna anden hos andra och skapa gemenskapens relationer.

Halschakrats färg lyser i blått och har tonarter som återspeglar sig i vår kommunikation vad gäller verbalt, fysiskt, sexuellt, känslomässigt och andligt. Genom vår vilje- och skaparkraft, samt kreativitet bygger vi upp balansen mellan hjärna och hjärta. När vi medvetet väljer att utvecklas till vår egen högsta potential, har vi tilliten och modet att se orsak och verkan av de konsekvenser som våra handlingar medfört.

Det tredje ögats indigoblåa nyans är placerat i pannchakrat och står för visdom, det undermedvetna, intuition och få visioner. Här finns också kreativiteten att våga lita på våra intryck och se in i oss själva, så även erkänna våra skuggsidor. Att kunna ha förståelsen i "vilken varg vi matar" (från amerikansk ursprungsbefolknings ordspråk) och välja den mer optimistiska livssynen. När vi försöker göra valet att forma det bästa möjliga ur olika sorters situationer. Kanske t o m acceptera hur saker och ting är ex. ur vår tolkning av verkligheten. Ty när vi har visheten förhålla oss neutrala går vi inte in i känslan och bygger upp eller alstrar den energi vi vill undvika att bära på.

Kronchakrat lilla färg har sin plats vid fontanellen och är förbindelselänken till vår andlighet, tillit, tro, kunskap, insikter, förståelse och tankar. Kontakten med Universum, Det Högre Jaget och är nyckeln till våra intuitiva resurser. Vår känsla av mening med livet och upplevelsen av att vara hel som människa är kopplat till detta centrum. Vilket återges i hur vår utveckling och kontakt med övriga chakran i grunden är. Energicentrat har inverkan på vår förmåga att sammanbinda vår andlighet med vårt fysiska liv. I likhet med tankens kraft har tron en resurs i att ta upp kampen mot det vi upplever som svårt likväl vändas till en styrka. Tron kan få oss att kämpa med våra drömmar, som efter hand utvecklas till verklighet. Att i sin egen tro och handling kunna bidra till att inspirera och hjälpa andra, samt även få detta tillbaka. (keramikalster och bild - S. Hovander)